Dotace EU

 

Přemýšlíte o rozvoji Vaší společnosti s pomocí dotace EU?

Nevíte si rady s žádostí o její získání?

Je pro Vás složité zvolit správný operační program?

 

CO CORPORATE za vás vyřeší celou záležitost!

 

Vláda ČR  schválila materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj, který představuje základní stavební kámen pro příští programové období 2014-2020. 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypracovalo obsáhlý „Podklad pro přípravu Dohody“, který vychází z návrhu nařízení EU, evropských strategií , regionálních a národních strategických dokumentů  a zohledňuje zkušeností z minulých programových období.

 

Dohoda bude obsahovat následující návrh vymezení OP pro Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond, to jest, pro jednotlivé fondy EU. 
 
V rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“:
-       Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený ministerstvem průmyslu a obchodu;
-       Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
-       Operační program „Zaměstnanost“ řízený ministerstvem práce a sociálních věcí;
-       Operační program „Doprava“ řízený ministerstvem dopravy;
-       Operační program „Životní prostředí“ řízený ministerstvem životního prostředí;
-       „Integrovaný regionální operační program“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
-       Operační program „Technická pomoc“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj.
 
V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“:
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou řízený ministerstvem pro      
         místní rozvoj
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území
        České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území  
        České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný na
         území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou koordinovaný na
         území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program nadnárodní spolupráce „Central Europe“ koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro
         místní rozvoj;
-       Operační programy meziregionální spolupráce koordinované na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
 
Pro intervence Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pak Program rozvoje venkova 2014-2020 a pro Evropský námořní a rybářský fond Program Rybářství 2014-2020. Oba programy budou v gesci ministerstva zemědělství.
 
Schválený materiál neobsahuje prioritní osy programů ani samotné návrhy jejich struktury. Programy budou rozpracovány řídícími orgány v souladu s příslušnými nařízeními EU a metodickými dokumenty MMR